پیگیری سفارشات

تهران- خیابان جمهوری، ابتدای خیابان ملت، برج بهارستان، طبقه دوم، واحد ۳۰۹

به چاپ پاپيروس خوش آمدید.

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۶۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۱۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۶۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۱۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۲۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۹۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۹۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۹۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۳۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۴۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۹۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۴۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۱۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۲۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۴۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۴۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۶۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۴۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۴۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۰۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۰۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۵۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۶۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۹۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۶۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۴۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۰۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۱۶۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۸۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۱۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۵۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۲۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۳۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۱۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۴۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۴۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۰۴,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۶۰۴,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش