پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۹۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۳۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۷۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۱۵۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۸۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۶۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۱۶۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۱۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۸۱۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۳۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۰۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۰۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۰۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۳۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۲۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۱۵۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۹۵۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۶۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۸۱۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۶۳۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۷۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۸۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۷۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲,۴۱۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۱۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۸۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۱۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۷,۳۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۷۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۴۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۳۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۲۸۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۸۰۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۶,۵۳۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۱۰۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲,۴۱۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۴,۴۷۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۶۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۱۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۲۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۶۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۲۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۸۷۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۲۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۲۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۶۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۱۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۷۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۲۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۲۷۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۱۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۵۶۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۹۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۶۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۵۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۶۷۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۸۱۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۳۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۷۷۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۳۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۱۲۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳,۱۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۲۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۹۷۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۶۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۳۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۲۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۸۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۵۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۴۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۸۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۳۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۲۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۹۲۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۷۸۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۸۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۵۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۲۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۸۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۳۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۹۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۲۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۷۲۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۳۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۲۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۵۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳,۵۶۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۵۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۵,۳۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸,۹۲۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۷۲۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۶۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۵۱,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۵۱,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۸۱,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۵۹۱,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۵۹۱,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۹,۵۷۱,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش