پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۹۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۹۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره دو برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۸۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۱۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۸۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۹۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۵۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۷۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۹۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۱۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۴۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۶۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۲۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۰۶۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۴۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۰۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۴۰۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۶۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۴۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۶۷۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۱۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۸۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۷۷۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۵۵۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۵۲۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲,۵۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۵۰۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۲ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۲۱۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۴۸۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۲۶۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۴۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۵۲۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۵۰۰۰ شماره ۳ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲,۳۳۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۳۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۸۷۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲,۵۶۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۴,۴۲۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۴۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۴ برگی تکرنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶,۳۶۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۴۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۶۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۱۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۴۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۶۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۳۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۸۰۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۲۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۲۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۵۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۴۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۱۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۱۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۴۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۷۰۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۴۱۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۷۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۱۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی ۲رنگ B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳,۳۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۹۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۰۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۳۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۰۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۱۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۰۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۷۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۳۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۴۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۲ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۹۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۴۳۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۵۷۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) فاکتور کاربن لس ۲۰۰۰ شماره ۳ برگی ( چهاررنگ ) B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۴۶۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۵۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۷۶۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۷۴۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۴۹۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۳۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۲برگی (چهاررنگ) B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۸۳۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۲۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۹۵۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۵۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۷۶۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۵۰۰۰ شماره ۳برگی (چهاررنک) B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۷,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۳۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۶۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ دوبرگی یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن لس افست ( عمومی ) ۹۰۰۰ شماره رسید ۱.۳ (A۴) تکرنگ مشکی ۱.۳ سه برگی یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۴۰۳,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش