پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۴۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۱,۲۲۲ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۴۶,۲۲۲ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق دایره ۵۵ * ۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۲,۲۲۲ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۸۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۴۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۲,۲۲۲ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۴,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۲۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۴۷,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۲,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۷,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۴,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۴۳,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد ( ۹۰ * ۶۰ ) استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۱۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۳۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۶۰ در ۶۰ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۹,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۱۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۳۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۶۰ در ۶۰ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۹,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۳,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۱۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۶۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۱,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۷,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۸,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه یووی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۴,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۲,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۴۷,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش