پیگیری سفارشات

تهران- خیابان جمهوری، ابتدای خیابان ملت، برج بهارستان، طبقه دوم، واحد ۳۰۹

به چاپ پاپيروس خوش آمدید.

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق دایره ۵۵ * ۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۹۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۹۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۱۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳۱,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۶۱,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۳,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۸۶,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۱,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۶,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۸,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۹,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۷,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۸,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵۴,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۹,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد ( ۹۰ * ۶۰ ) استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۶۰ در ۶۰ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۶۰ در ۶۰ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۶,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۰۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۱۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹۱,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹۴,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۷,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه یووی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۱,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۶,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۱,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش